Dzisiaj: niedziela-23 Października 2016. Solenizanci: Marleny, Edwarda, Seweryna
CLUSTER PGA-ZAWODY
· ZGŁOś: poszukuję SPPA/PGA
· RANKING poszukiwanych
· AKTYWOWANE już gminy
· LISTA wszystkich gmin

· Dodaj tu QUICK SPOT

· Zaplanuj tu WYPRAWĘ

Ostatnio dodane spoty:
...Znak......QRG...
SQ8JCB/P 7136 kHz..
SN4KIDS 10114 kHz..
SQ8JCB/P 3723 kHz..
SQ8JCB/P 3723 kHz..
SP4SHW/4 3707 kHz..

Zaplanowali wyprawy:

...Znak......z PGA...
SN164FFZT03

PGA-CLUSTER na Twoją WWW
pobierz TU kod.
POLECAMY
eQTC


SP7DQR portal

CONSPARK

 SP1BKS anteny

spff

Galeria QSL

RAL

Baner SPCWC_b.jpg

Statystyki polecanych
Nawigacja
WITAJ NA PORTALU ROBOT PGA-ZAWODY
** WYNIKI OFICJALNE zawodów SP-CW-CONTEST zostały już ogłoszone co oznacza ze zawody został rozliczone ** Każdy odwiedzający ten portal ma możliwość zapoznania się z nimi ** Procedury te stosujemy we wszystkich organizowanych przez nas zawodach ** VY 73! de Zespół PGA - SP2FAP, SP5KP, SP4EOO **
Nawigacja
Artykuły » Regulaminy zawodów na rok 2016 » PGA TEST 2016
PGA TEST 2016

PGA-TEST

Oficjalne Mistrzostwa Polski

 krajowe zawody HF pod patronatem
Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców

motto
Uczestnik zawodów krótkofalarskich przestrzega regulaminu i zasad fair play. Pamięta też o wysłaniu swojego logu, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności mogą być zaliczone jego korespondentom.

Regulamin

1. Cel
PGA-TEST organizowany jest w celu systematycznego doskonalenia technik operatorskich i starannego przygotowania potencjalnych uczestników do udziału w zawodach międzynarodowych.

2. Organizatorzy

a) Zawody odbywają się pod patronatem Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców. 
b) W roku 2015 zawody PGA-TEST organizuje Zespół Programu Dyplomowego PGA w składzie: 
- Sylwester Jarkiewicz SP2FAP – qtc@post.pl
- Krzysztof Patkowski SP5KP – sp5kp@wp.pl
- Sławomir Kaliszewski SP4EOO – sp4eoo@wp.pl 
c) Za realizację postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP. 
d) Patronat medialny nad zawodami sprawuje Redakcja MK QTC. 
e) Wszelkie oficjalne informacje związane z zawodami PGA-TEST publikowane są na portalu PGA Zawody - http://pga-zawody.eham.pl oraz w MK QTC


3. Terminy zawodów:

I 9 Styczeń 2016 07.00-07.59z
II
13 Luty 2016 07.00-07.59z
III 12 Marzec 2016 07.00-07.59z
IV 9 Kwiecieńl 2016 06.00-06.59z
V
7 Maj 2016 06.00-06.59z
VI 11 Czerwiec 2016 06.00-06.59z
VII 9 Lipiec 2016 06.00-06.59z
VIII 27 Sierpień 2016 06.00-06.59z
IX 10 Wrzesień 2016 06.00-06.59z
X 8 Październik 2016 06.00-06.59z
XI 12 Listopad 2016 07.00-07.59z
XII 10 Grudzień 2016 07.00-07.59z

Uwaga 

Uczestników obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

4. Uczestnictwo
a) Udział w PGA-TEST oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

b) Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem i ścisłego przestrzegania wszystkich jego postanowień.
c) Zawody PGA-TEST dedykowane są licencjonowanym operatorom radiostacji nadawczych indywidualnych i klubowych zlokalizowanych na terytorium Polski. Do udziału dopuszcza się także stacje zagraniczne.
d) Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do terminowego dostarczenia swojego logu do organizatora, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności zaliczane są jego korespondentom.
e) W przypadku używania znaku okolicznościowego, osiągnięty wynik zalicza się na konto posiadanego znaku podstawowego. Jeśli np. stacja SP4KDX pracowała ze znakiem HF10KDX to punkty przez nią zdobyte zaliczane są na konto SP4KDX. Sumowanie punktów następuje na wniosek zainteresowanego, po każdej miesięcznej turze.
f) Wynik osiągnięty przez każdego uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegółowym, włącznie z jawną informacją o ewentualnych przyczynach niezaliczenia każdego takiego QSO.

5. Znaki wywoławcze
a) W PGA-TEST dopuszcza się łamanie swoich znaków wywoławczych przez „p”, „m” lub cyfrę okręgu, ale nie jest to obowiązkiem.
b) Operatorów stacji QRP obowiązuje zakaz łamania swoich znaków wywoławczych przez kod radiowy „QRP”.
c) Nie dopuszcza się w danej turze miesięcznej używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiada ważne pozwolenia na znak podstawowy i znak contestowy

6. Pasmo i emisje
80m / CW i SSB - wyłącznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji (CW: 3510-3560 kHz; SSB: 3700-3775 kHz). Łączności mieszanych (cross-mode) nie zalicza się.

7. Wywołanie w zawodach

Na CW: "Test", na SSB: "Wywołanie w zawodach" lub „CQ Contest”.

8. Łączności
a) Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na CW lub na SSB.
b) Z każdą stacją można przeprowadzić daną emisją tylko jedno punktowane QSO.
c) Duplikaty czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

Uwagi
- Zawodnikom pracującym na SSB zaleca się literowanie wg standardu ITU.
- Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.
- Podczas trwania zawodów używanie telefonów, radiotelefonów, komunikatorów internetowych itp. środków do aranżowania łączności jest niedozwolone.

9. Wymiana
a) Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T), numeru kolejnego QSO oraz skrótu PGA (znajdującego się na aktualnej liście http://pga-zawody.eham.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy z której stacja pracuje w zawodach) np. na CW - 599 001EL09, na SSB -59 001WM01 itp.
b) Stacje zagraniczne nadają RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, na SSB – 59 001.
c) Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów.

Ważne

- obowiązuje zapis grup kontrolnych bez odstępu np. 002WM01 lub 123ZC02
- stacje z kategorii MIX stosują ciągłą numerację QSOs.
- należy dołożyć maksimum staranności aby w grupach kontrolnych (w skrócie PGA lub numerze kolejnym QSO) nie zamienić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

10. Klasyfikacje (Category)

MO-MIX  stacje klubowe na CW i SSB - max 100 W out
MO-CW stacje klubowe na CW - max 100 W out
MO-SSB   stacje klubowe na SSB  - max 100 W out
SO-MIX stacje indywidualne na CW i SSB - max 100 W out
SO-CW stacje indywidualne na CW - max 100 W out
SO-SSB stacje indywidualne na SSB - max 100 W out
SO-QRP-MIX stacje indywidualne QRP na CW i SSB - max 5 W out
SO-QRP-CW stacje indywidualne QRP na CW - max 5 W out
SO-QRP-SSB stacje indywidualne QRP na SSB - max 5 W out
OPEN-MIX stacje nadające spoza SP na CW i SSB - max 100 W out
OPEN-CW stacje nadające spoza SP na CW - max 100 W out
OPEN-SSB stacje nadające spoza SP na SSB - max 100 W out

Uwagi

- Dopuszcza się w każdej kategorii korzystanie z RBN (Reverse Beacon Network)

- Każda stacja, która weźmie udział w zawodach i nadeśle swój log zostaje sklasyfikowana tylko w jednej kategorii.
- W grupie „OPEN” klasyfikowane są: stacje zagraniczne, a także stacje polskie czasowo zainstalowane poza granicami naszego kraju.
- W pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku cabrillo należy używać wyłącznie podanych wyżej oznaczeń swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: MO-MIX lub MO-CW lub MO-SSB lub SO-MIX lub SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRP-MIX lub SO-QRP-CW lub SO-QRP-SSB lub OPEN-MIX lub OPEN-CW lub OPEN-SSB.
- Linia „CONTEST” nagłówka pliku cabrillo powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę: PGA-TEST

- W danej turze miesięcznej uczestnik może być klasyfikowany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej.
- Jeżeli log zawiera łączności na CW i SSB (MIX) to zawodnik nie może się sklasyfikować w innej kategorii niż MO-MIX lub SO-MIX lub SO-QRP-MIX lub OPEN-MIX

- Jeżeli log zawiera łączności tylko na CW lub tylko na SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w kategorii MIX.

11. Programy logujące w PGA-TEST
a) Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log autorstwa Marka SP7DQR, który można pobrać z: http://pga-zawody.eham.pl/downloads.php?cat_id=1
b) Stacjom zagranicznych startujących w kategorii OPEN polecamy program N1MM http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php - po wgraniu specjalnego pliku SP-PGA-test.udc dostępnego na stronie: http://rk.vdu.lt/en/file-archive/category/14-n1mm-files?download=55%3Asp-pga-test

12. Punktacja - każda bezbłędna łączność - 1 pkt.
Nie zalicza się łączności w przypadkach:
a) nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów.

b) niezgodności w obu logach, danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty.
c) jeśli skrót do PGA nie znajduje się na aktualnej liście http://pga-zawody.eham.pl/lista.php
d) jeśli skrót do PGA nie jest zgodny z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowała w zawodach.

e) nastąpiła zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów.
f) użycia w danej turze więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego a do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak contestowy.
g) QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”).
h) braku logu korespondenta.


Uwaga
Jakiekolwiek błędy lub niezgodności w logach obu stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich.

13. Wynik końcowy
a) Wynikiem końcowym zawodnika jest suma punktów uzyskanych za jego bezbłędne łączności.
b) Wynik obliczany jest przy użyciu specjalistycznego program komputerowego.

14. eLogi
Logi za PGA-TEST przyjmowane są w ciągu 48 godzin od zakończenia zawodów za pośrednictwem ROBOTA http://pga-zawody.eham.pl (instrukcja korzystania z ROBOTA po kliknięciu na: "Pomoc CZYTAJ") po wcześniejszym zarejestrowaniu się i zalogowaniu na znak jakiego używałeś w zawodach. Czynności tej dokonuje się tylko raz, co oznacza, że po rejestracji możliwe będzie przesyłanie logów za wszystkie inne zawody organizowane przez Zespół PGA.

Uwaga 

- Operatorzy stacji klubowych wpisują swój znak w przesyłanym logu 
- W przypadku gdy uczestnik używa znaku specjalnego (okolicznościowego) konieczna jest dodatkowa rejestracja w celu załadowania danego logu.

15. W celu przesłania logu należy:
- wejść na stronę http://pga-zawody.eham.pl
- zalogować się
- kliknąć na ikonę „Wrzuć log”
- odnaleźć w swoim komputerze zapisany log za dane zawody (trzeba kliknąć na przycisk „Przeglądaj”)
- kliknąć na Załaduj
- sprawdz czy wszystkie QSO z logu zostały zaladowane

 
Uwagi
- Obowiązują wyłącznie logi wg standardu Cabrillo. Przed jego załadowaniem należy zwrócić baczną uwagę na wygenerowany nagłówek i wszystkie zapisy poszczególnych łączności (przed załadowaniem logu warto zapoznać się z instrukcją po naciśnięciu linku „Pomoc”).
- Potwierdzenie przyjęcia logu jest natychmiastowe specjalnym komunikatem.
- W przypadku zauważenia błędów, log można załadować powtórnie. Do obliczeń system pobiera ostatnio załadowany log.
TYLKO w przypadku awarii ROBOTA PGA ZAWODY log należy przesłać na adres:
pga-zawody@wp.pl pamiętając aby:
- W temacie listu podać TYLKO swój znak wywoławczy.
- Log jako niespakowany załącznik do listu mającym w nazwie TYLKO znak wywoławczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log itp.).

16. Sędziowanie
a) Obliczanie wyników odbywa się po wyznaczonym terminie przyjmowania logów, czyli po 48 godzinach od chwili zakończenia zawodów. Po tym terminie, tak ROBOT jak i Komisja (logi przesłane via e-mail w przypadku awarii ROBOTA) nie przyjmują żadnych logów.
b) W otrzymanych logach Komisja nie poprawia żadnych danych związanych bezpośrednio z QSO.
c) Poprawek w logu może dokonywać zainteresowany uczestnik, ale tylko w okresie przeznaczonym dla przyjmowania logów.
d) Rezultaty liczy się przy pomocy specjalnego programu komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY, który sprawdza łączności wykazane we wszystkich otrzymanych logach.
e) Punktowane są tylko bezbłędne łączności. Oznacza to, że obie korespondujące stacje muszą dbać o poprawność prowadzonego QSO, ponieważ jakikolwiek błąd w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej łączności obu zawodnikom.
f) Za łączność niesprawdzalną tzn. w przypadku braku logu korespondenta, otrzymuje się 0 (zero) punktów.

17. Rezultaty

a) Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie każdego uczestnika, będą publikowane na portalu PGA-ZAWODY (
http://pga-zawody.eham.pl) oraz w Magazynie Krótkofalowców QTC.
b) Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i są przyjmowane w ciągu 24 godzin od chwili publikacji Wstępnych wyników na portalu PGA-ZAWODY.

Po publikacji wyników nie będą przyjmowane żadne logi, a w tych już przesłanych nie ma możliwości dokonywania poprawek.

18. Cesja punktów

a) W przypadku użycia w PGA-TEST innego własnego znaku niż podstawowy tj. okolicznościowego lub contestowego, osiągnięte punkty mogą być przepisane na konto znaku, który występuje już w tabeli Klasyfikacji Generalnej w bieżcym roku, pod warunkiem, że punkty zostały zdobyte w tej samej kategorii. Jeśli np. stacja SP4KDX pracowała w styczniu ze znakiem HF10KDX, to punkty przez nią zdobyte mogą być zaliczane na konto znaku SP4KDX.
b) Cesja punktów następuje na wniosek zainteresowanego, przesłany za pomocą funkcji w Menu Cesja punktów, w ciągu 24 godzin po publikacji Oficjalnych wyników tury miesięcznej której dotyczy ten wniosek.

19. Roczna Klasyfikacja Generalna PGA-TEST

a) Punkty zdobywane w kolejnych miesięcznych turach są sumowane i prezentowane na bieżąco w tabeli Klasyfikacji Generalnej.
b) Do Rocznej Klasyfikacji Generalnej zalicza się 9 najlepszych wyników osiągniętych przez uczestnika w ciągu całego roku. Obliczenie i publikacja RKG nastąpi do końca roku którego dotyczy,

20. Dyplomy i nagrody
a) Za udział w każdej miesięcznej turze zawodów wszystkim uczestnikom przyznane są do pobrania lub wydrukowania indywidualne elektroniczne Certyfikaty Udziału.
b) Zwycięzcom poszczególnych grup w Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznane zostaną Tytuły MISTRZA i specjalne trofea - Grawertony Prezesa PZK.
Jeżeli na 1. miejscu znajdzie się więcej niż jedna stacja z taką samą ilością punktów, to Tytuł MISTRZA otrzyma operator, który będzie miał mniej niezliczonych QSOs we wszystkich turach miesięcznych.
c) Tytuły mistrzowskie i specjalne trofea przyznane będą w grupach, w których sklasyfikowanych będzie co najmniej 5 stacji. Jeśli stacji jest mniej, przyznane zostaną tylko dyplomy.
d) Za miejsca 2-3 w poszczególnych grupach Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznane będą Tytuły Vice-MISTRZA i dyplomy Zespołu PGA.

21. Dyskwalifikacja

Za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji może być także niesportowe zachowanie zgłoszone przez upoważnionych operatorów monitorujących przebieg zawodów. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Zawodów po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności.
Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na dwa lata odsunięty od wszelkich nagród przyznawanych w ramach wszystkich imprez organizowanych przez Zespół PGA. Za powtórną dyskwalifikację zawodnik zostaje odsunięty na 5 lat od wszelkich nagród przyznawanych w ramach imprez organizowanych przez Zespół PGA.

22. Uwagi końcowe

a) Uwagi dotyczące przebiegu zawodów, fotografie, karty QSL itp. należy przesyłać na adres: qtc@post.pl
b) Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale.
c) Decyzje organizatora zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
d) Wszystkie bezbłędnie przeprowadzone w zawodach łączności zaliczane są do dyplomów wydawanych przez Zespół PGA i eMK QTC bez konieczności posiadania kart QSL.

23. Pomoc
Każdy operator, uczestnik zawodów PGA-TEST może liczyć na wszechstronną pomoc ze strony organizatorów. Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dot. interpretacji regulaminu oraz problemami z "WRZUCENIEM LOGU" można się zwracać pisząc na adres
pga-zawody@wp.pl albo telefonując pod numer 601 912910 (SP2FAP) lub 603 310037 (SP5KP).

Przykład logu Cabrillo stacji SP2FAP QRV w styczniowej turze zawodów PGA-TEST

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: PGA-TEST
CALLSIGN: SP2FAP
CATEGORY: SO-CW
NAME: Sylwester Jarkiewicz
ADDRESS: Suchacz-Zamek
ADDRESS: 82-340 Tolkmicko
OPERATOR:
QSO: 3500 CW 2016-01-09 0709 SP2FAP 599 001EL09 SP8OOB 599 004KS01
QSO: 3500 CW 2016-01-09 0726 SP2FAP 599 002EL09 SP8JMA 599 007LN02
QSO: 3500 CW 2016-01-09 0728 SP2FAP 599 003EL09 SP4HHI 599 012OU01
QSO: 3500 CW 2016-01-09 0740 SP2FAP 599 004EL09 SP2IUI 599 088BY08
QSO: 3500 CW 2016-01-09 0745 SP2FAP 599 005EL09 SP5DRR 599 034WM01
QSO: 3500 CW 2016-01-09 0758 SP2FAP 599 006EL09 SQ9XTX 599 123CZ03
QSO: 3500 CW 2016-01-09 0759 SP2FAP 599 007EL09 DL8UAA 599 031
END-OF-LOG:

Zaleca się, aby przed wysyłaniem logu sprawdzić jego format korzystając z funkcji "Testuj log" na stronie ROBOTA lub dowolnego edytora (np. Notatnika).
Proszę zwrócić uwagę na to:
- Czy w pozycji CONTEST nagłówka Cabrillo wpisałeś właściwą nazwę zawodów? Powinno być: PGA-TEST.
- Czy w pozycji CALLSIGN nagłówka Cabrillo poprawnie wpisałeś swój znak wywoławczy jakiego używałeś w zawodach?
- Czy w pozycji CATEGORY nagłówka Cabrillo oznaczenie twojej grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminowym standardem?
- Czy czas wszystkich twoich łączności jest wg standardu UTC?
- Czy grupy kontrolne nadane i odebrane są standardowo zapisane i prawidłowo wygenerowane?

Jeśli wszystko jest prawidłowo, log należy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem portalu ROBOT PGA ZAWODY.


73 & GL de Zespół PGA
sp2fap, sp5kp, sp4eoo

 

POLECAMY PONIŻSZE LINKI
** Odwiedzających portal PGA-ZAWODY zachęcamy do zarejestrowania się oraz logowania, jeżeli nie jako uczestnik to przynajmniej jako KIBIC naszych zawodów oraz pełnoprawny użytkownik bardzo pożytecznych funkcji PGA CLUSTRA ** Zachęcamy do korzystania z portalu podczas przesyłania logów za zawody oraz z wielu innych bardzo przydatnych funkcji ** VY 73! de Zespół PGA - SP2FAP, SP5KP, SP4EOO **
Przetłumacz stronę

Logowanie
Znak

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
TERMINARZ ZAWODÓW
<< Październik 2016 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
REGULAMINY ZAWODOW 2016
Aktualnie online
· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 2,205
· Najnowszy użytkownik: SP6NVE
OSTATNIE LOGOWANIA
· ADMIN02:18:19
· SP3PWL07:53:21
· SP5ENG09:14:51
· SQ9CWO09:55:49
· SQ1PTO10:22:48
· SP6JOE10:59:20
· SP2DKI12:19:40
· SP4AWE13:23:05
· SP9TBT17:47:07
· SQ9E21:00:12
· SP3OKS21:08:15
· SQ9OUM23:18:08
· SN8T23:30:41
· SP2UUU23:34:19
· SP6RGQ23:58:22